Startsida med
jazznyheter


Övriga sidor;

DIG Jazz!
Aktuella evenemang

(festivaler, turnéer mm)

Klubbjazz
Mälarkalender
Aktuellt
Nytt om band
Diggat på CD
Diggat på DVD
Jazznytt i tryck
Jazz i bild
Jazzporträtt
Jazzens prisvinnare
Klassiska skivomslag
Länkar


Diggat!

Jazznytt på CD

Mer än 400 recensioner.

Alla med DIG-betyg.


Senaste jazznyheterna

Svensk jazz 2008.11

Internationell jazz
Jazzsång

Storband
Jazzhistoria/repriser
Diggat Lars Gullin

Diggat Miles Davis

Nytt på DVD


Klassiska

skivomslag

DIG Jazz presenterar

jazzomslag man

minns eller missat!.


Lars Gullin Special

DIG Jazz presenterar 93

skivomslag med Lars Gullin.


40 jazzarbetare protesterar
mot planerade nedskärningar

på Jazzarkivet


Öppet brev till kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth, generaldirektören för Statens musikverk, Stina Westerberg samt ledamöterna i Riksdagens kulturutskott om planerade personella nedskärningar på Svenskt Visarkivs jazzavdelning.


"Kultur är framför allt föda och språngbräda för själen - men bidrar också till högre ekonomisk tillväxt i samhället.

Detta är vår kulturministers övertygelse. I varje fall om man får tro vad hon angett som sitt credo under sitt namn på kulturdepartementets hemsida. Är det blott läpparnas bekännelse? Eller finns där en ärlig tro på att också Statens musikverk borde få del av denna ekonomiska tillväxt? Eller är tanken att genom sakta strypning av Musikverkets ekonomi, ska övriga delar av samhället kunna få del av ”ekonomisk tillväxt”?

Om Statens musikverks uppgifter enligt regeringens instruktion kunde brytas ner till jazzavdelningens inom Svenskt visarkiv skulle de kunna lyda som följer:

1 §
Jazzavdelningen ska dokumentera, bevara, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra jazzmusikens kulturarv.
Vid jazzavdelningen bedrivs arkivverksamhet.

2 § Jazzavdelningen ska särskilt 
1. vara en resurs för musiklivet genom att som konstnärlig samarbetspart tillvarata initiativ från jazzmusiklivet och koordinera och stödja samverkans- projekt av nationellt intresse inom jazz-musiklivet,
2. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika samlingar och dokumentation av jazzmusikens kulturarv,
3. verka för ökad kunskap grundad på samverkan med universitet, högskolor och andra samt förmedla denna kunskap inom sina olika verksamhetsområden,
4. vara en plattform för kontaktförmedling och bildande av nätverk i musiklivet samt en nationell part vid internationellt samarbete,
5. pröva frågor om statsbidrag enligt förordningen (2010:1921) om stats- bidrag till jazzmusiklivet,
6. genom återutgivning av musikinspelningar som myndigheten förfogar över främja tillgången till konstnärligt intressant musik.

3 § Jazzavdelningen ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Läs ovanstående instruktion noggrant och fundera kring vilken arbetsinsats Du som läsare tror kan vara nödvändig för att kunna genomföra allt detta varje år. Tio heltidstjänster? Tjugo? Fem? 

Är det någon som tror att det kan genomföras av en heltidstjänst delat på två personer? 

Ja, tydligen tror Musikverkets chef, generaldirektören Stina Westerberg, att så är fallet, för det är vad resultatet blivit efter den senaste i raden av kulturella nedskärningar från det hållet.

Jazzavdelningen inom Svenskt Visarkiv vårdar en unik och fantastisk samling av musik, såväl på papper som i form av olika inspelningar. Den ska inte bara vårdas i ett bevarandesyfte utan också i framtiden kunna användas. Därför behöver inspelningar löpande överföras på nya media för att inte förstöras och förloras. Även tryckta media behöver digitaliseras för att inte originalen ska slitas ut.

Studiegrupper och enskilda forskare ska tas emot och vägledas.

Nya tillskott till samlingarna ska tas emot, katalogiseras och arkiveras.

Och så vidare.

Då har vi bara berört en liten del av Jazzavdelningens uppdrag! 

Under 2012 har ett redan hårt ansträngt personalgäng om fyra personer på tre heltidstjänster försökt att mäkta med arbetet. Avdelningsföreståndaren har själv i realiteten arbetat 150%.

Efter genomförda förhandlingar förväntas nu två personer på varsin halvtid göra samma arbete som de tidigare, i realiteten minst, 3,5 tjänsterna. För regeringens instruktion har ju inte förändrats! Och det har också generaldirektören påpekat: ”Business as usual!” ”Det finns inga planer på att försämra servicen till användare av Musikverkets tjänster”,säger hon i ett uttalande.

Vem kan tro på det?

Historien, traditionen är vad musiker använder sig av. Det är alltid traditionen som är basen. Då är jazzarkivet nödvändigt för att musiken skall komma vidare, fördjupas, utvecklas!

Levande kultur behöver hela samhällets stöd. Och vår historia har byggts av en ständigt levande kultur. Vill politikerna att de som nu är unga ska vara och förbli historielösa?

Sverige har under många år byggt upp och utvecklat den med största sannolikhet finaste jazzinstitutionen i världen med inriktning på primärt det egna landets fantastiska jazzhistoria. 

Men som de övriga jazzarkiven i Norden säger (vilka också finns representerade bland undertecknarna av detta öppna brev): Arbetet med kulturarvet är inte endast en svensk intern angelägenhet utan har också relevans i det nordiska samarbetet. De nu aviserade drastiska nedskärningarna kommer att menligt inverka på det nordiska arkivsamarbetet och de nordiska jazzkonferenserna.

Hejda därför förfallet! Låt inte kostnader för ”varumärkesbyggande” och ofattbara och dyrbara lokallösningar gå ut över den vitala musikverksamheten. Ge jazzavdelningen tillbaka de resurser som behövs för att kunna genomföra uppdraget på ett anständigt sätt. Minimibemanningen var redan tidigare nådd! Att nu gå längre blir ingen språngbräda för själen utan istället ett rejält magplask. 

Är det verkligen vad kulturministern och hennes regering vill? Eller är det bara generaldirektörens bristande vilja som fått råda?

15 februari 2013

Ulf Adåker, Jan Allan, Kerstin Bagge. Anders Boustedt. Palle Danielsson, Monica Dominique , Carl Axel Dominique, Sten Elmgart, Johan Etzler. Dror Feiler, Arne Forsén, Christina Glaeser, Klas Gustafson, Christina Gustafsson, Viveka Hellström, Katarina Henryson, Hayati Kafe, Roland Keijser, Håkan Lindhe, Lars Longueville, Curt Lundberg, Tor-Björn Lyrhed, Till Mayer, Thomas Millroth, Peter Molin, Tore Mortensen, Janne Mäkelä, Nannie Porres, Patrik Sandberg, Ola Sandborgh, Ida Sandlund Per Anders Sandström, Peter Schuback, Jan Sjöbom, Rune Stålspets, Torbjörn Sundquist, Claes Tillander, Viktoria Tolstoy, Lasse Zackrisson. Mats Werner

Samtliga undertecknare har alla (mer eller mindre) regelbunden kontakt med jazzavdelning i sina verksamheter och vet vilket arbete som utförs där, inte minst representanterna för de nordiska jazzarkiven.


Artiklar om

musiker och grupper:

Anders Bergcrantz

Anders Kjellberg

Anders Persson

Andreas Pettersson

Anna Einarsson

Anna Sise

Ann-Sofi Söderqvist

Arne Domnérus

Bengt Hallberg

Bent Persson

Bobo Stenson

Bosse Broberg

Benny Golson

Bernt Rosengren

Carin Lundin

Cennet Jönsson

Dave Brubeck

Esbjörn Svensson

E.S.T.

Ewan Svensson

Fabian Kallerdahl

Fredrik Lindborg

Fredrik Ljungkvist
Fredrik Norén

Gugge Hedrenius

Gustav Lundgren

Hans Backenroth

Harry Arnold

Helge Albin

Herbie Hancock

Håkan Broström

Håkan Rydin

Jack Lidström

Jacob Karlzon

Jan Slottenäs

Jens Lindgren

Joakim Simonsson

Jonas Kullhammar

Jonas Östholm

Jon Fält

Karl-Martin Almqvist

Karin Hammar
Karl Olandersson

Klas Lindquist

Klas Toresson

Lars Erstrand
Lars-Göran Ulander

Lennart Åberg

Linda Pettersson

Lionel Hampton

Maggi Olin

Magnus Broo
Magnus Lindgren
Magnus Öström

Margareta Bengtson

Martina Almgren

Mathias Algotsson

Mats Öberg

Monica Dominique

Monica Zetterlund

Nils Berg

Nils Landgren

Palle Danielsson

Patrik Boman

Per Henrik Wallin

Per-Åke Holmlander

Peter Asplund

Raymond Strid
Rigmor Gustafsson

Roberta Gambarini

Rolf Carvenius

Sofia Pettersson

Svante Thuresson

The Stoner/Nils Berg
Torbjörn Zetterberg

Ulf Adåker

Ulf Johansson WerreSvensk

Jazzhistoria


Bengt Hallberg

Bernt Rosengren

Arne Domnérus

Bosse Broberg

Georg Riedel

Jan Allan